boonrawd brewery co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • วางแผนผลักดันผลิตภัณฑ์ไวน์-วิสกี้
  • วิเคราะห์ข้อมูล และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ออกพื้นที่เพื่อสำรวจการขาย
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี