biopharm chemicals co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • มีประสบการณ์หรือเคยฝึกงานในด้านธุรการ 0-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้และเข้าใจ
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ในสายบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 4-5 ปี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน