beverage manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 43 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 70K /month
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 10 ปี
  • วางแผนพัฒนา %Yield and Loss ระหว่างกระบวนการผลิต
  • เพิ่่ม Productivity และลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Product Manager (Beverage & Sauce)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • กำหนดโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับยอดขาย
  • การประชาสัมพันธ์สินค้า, โปรโมท ตามช่องทางสื่อ
  • ผลักดันสินค้าให้มียอดขายที่มากขึ้น
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next