berli jucker public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  MM Logistics Co., Ltd.'s banner
  MM Logistics Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • มีประสบการณ์ด้าน Transportation / Oil&Gas
  • มีความสามารถในการวางแผน ควบคุมงาน วิเคราะห์
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
  MM Logistics Co., Ltd.'s banner
  MM Logistics Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ด้าน Transportation
  • มีความสามารถในการควบคุมงาน ควบคุมคน วิเคราะห์แก้ไข
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo

  Sr. Legal Affairs Officer

  Berli Jucker Public Company Limited
  Klongtoey
  • จัดทำสัญญาการค้าทั้งไทยและอังกฤษของธุรกิจค้าปลีก
  • ประสานงานหน่วยงานราชการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบ.
  Next