benz
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ควบคุมดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีลูกหนี้
  • จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแลงาน/ช่วยเหลือเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s banner
  Thonburi Phanich Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อม
  • ขับรถยนต์ได้
  • ศูนย์บริการ
  Proud Hospitality Co., Ltd.'s banner
  Proud Hospitality Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • คุ้นเคยกับการใช้รถยุโรป Rolls Royce/Mercedes Benz
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
  • สามารถดูแล รักษารถยนต์ ทั้งภายในและภายนอก