bbl asset management co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo

  Officer-Manager, BBL Distribution

  BBL Asset Management Co., Ltd.
  Bangkok
  • สนับสนุนตัวแทนขายผ่านช่องทางของธนาคาร
  • อบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์
  • ให้ข้อมูล และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • รักษาและขยายฐานลูกค้าสถาบันและตัวแทนการขาย
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • จัดทำ Proposal Presentation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • นำเสนอบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกค้า
  • เข้าพบลูกค้าเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  • มีประสบการณ์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ