barista
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 249 jobs
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Jatuchak
  • มีความรู้ความสามารถเรื่องการคิดตุ้นทุน
  • มีความรู้เรื่องการทำขนมหวานเบเกอรี่
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  JatuchakTHB 30K - 35K /month
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง operation manager
  • ดูแลร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่อย่างน้อย 10 สาขาขึ้นไป
  • ไม่ติดเรื่องการเดินทางนอกสถานที่เพื่อดูงานหน้าสาขา
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  Ayutthaya
  • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 1ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office เบื้องต้น
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo

  ผู้จัดการร้าน สาขาวงศกร

  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
  Nonthaburi > Muang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  INTEQC GROUP (INTEQC Thamaung Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Thamaung Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร
  • สัตวศาสตร์
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
  Next