bangkok aviation fuel services public company limitedi
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • ประสานงานได้ดี นำเสนอดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • การตลาด การเงิน มีประสบการณ์ด้าน M&A Investment
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  Donmuang
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์
  • Content Creator Marketing Communication Social