bangkok aviation fuel services public company limitedi
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ SAP และ ERP อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 2 ปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การฝึกอบรม, ประกันชีวิต
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Ladkrabang
  • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องวัดทางไฟฟ้า
  • การศึกษาระดับปวส. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ปี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบการปฎิบัติ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Ladkrabang
  • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องวัดทางไฟฟ้า
  • การศึกษาระดับปวส. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ปี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบการปฎิบัติ