bangchak corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst (Accounting)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกลุ่มประเภทธุรกิจ
  • วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบริหาร และนำเสนอรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้ SAP และ Power BI
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  นักวิเคราะห์ (FSD)/Analyst

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
  • RPA, Power BI, Power App, Excel Macro
  • ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและเทคโนโลยีทางการเงิน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบอุปกรณ์
  • วางแผนและจัดทำแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์และท่อทาง
  • สนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหต
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Commercial Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
  • การประสานงานและดำเนินการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต
  • ทักษะในการปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ตรวจสอบเอกสารข้อมูลการขาย ต้นทุน ภาษี ข้อมูลอื่นๆ
  • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
  • จัดทำรายงานทางบัญชี รายละเอียดประกอบงบการเงิน