bangchak corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to bangchak corporation public company limited jobs

  1-29 of 29 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ร่วมวางแผนภาษี สนับสนุนกลยุทธ์ทางภาษี
  • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่บุคลากรภายใน
  • กำกับดูแลนโยบายภาษีของกลุ่มบริษัท
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ประสานงาน ควบคุม พัฒนา ทดสอบ Application/Software
  • ประสบการณ์ด้าน Project Management, BA, SA, Tester
  • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้งาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • เสนอขายผลิตภัณฑ์น้ำมันใส น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น
  • พัฒนาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล
  • ศึกษานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาระบบงานขาย
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • สรรหา คัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ
  • บริหาร จัดการ ดูแลงานค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน
  • จัดให้มีงานด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • จัดหา ประสานงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • สำรวจ จัดทำแบบเบื้องต้น และประเมินราคา งานก่อสร้าง
  • วางแผนและควบคุมดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมโครงการ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
  • ดำเนินการจัดการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
  • ติดตามการพัฒนา ศึกษา แนวคิด ระบบเทคโนโลยี ใหม่ๆ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ติดตามแนวโน้มของโลกด้านความปลอดภัย
  • Process Safety Engineer
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • รับปัญหาจากสถานีบริการน้ำมัน เกี่ยวกับ POS และ EDC
  • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ loyalty program, partnership
  • จัดทำสื่อการสอนให้ Dealer เช่น อัดคลิป VDO
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ทบทวนและจัดทำกลยุทธ์ขององค์กรตามกระบวนการวางแผน
  • ควบคุม วิเคราะห์ ติดตาม และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
  • มีประสบการณ์ทำแผนยุทธศาสตร์ Business Transition