aurora design co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี AR 1 ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ Internal Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Assistant Procurement Manager-Chinese Speaking

  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangna
  • ดูแล จัดสรร สรรหา คัดเลือกคู่ค้าใหม่ๆ
  • สื่อสารภาษาจีน (HSK5)และอังกฤษTOEIC 650)
  • ประสบการณ์ในการทำงานในการจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Assistant Operation Training Manager

  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangna
  • สามารถออกแบบและจัดทำหลักสูตรหรือสื่อการสอนแบบต่างๆ
  • มีประการณ์การเป็นวิทยากรและการพัฒนาหลักสูตร
  • มีภาวะผู้นำ สามารถวางแผนการทำงานของทีมงานได้
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • จัดทำงบประมาณประจำปี (Corporate Budgeting)
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
  • ทำธุรกรรมรับเงินและจ่ายเงินทุกประเภท
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในระดับ Programmer
  • สามารถเขียนภาษา C#, VB.Net, PHP, SQL, HTML ได้
  • Visual Basic (windows form, Web base)
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินครอบครัว เช่น โฉนดที่ดิน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล, เลขานุการ
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • พัฒนา Technology หรือ Platform ของธุรกิจใหม่
  • เคยทำงานธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลหรือกลุ่มเทคโนโลยี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยทางการตลาดได้
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • จัดทำการวิเคราะห์การลงทุนใหม่ๆ
  • จัดการทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน