audit officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • นำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
  • จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอด