audit officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 of 24 jobs
  YRB SOLUTIONS, INC.'s banner
  YRB SOLUTIONS, INC.'s logo
  OverseasTHB 20K - 44,999 /month
  • ความเต็มใจและความปรารถนาที่จะทำงานในต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  • ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • นำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
  • จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอด