audit officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 of 21 jobs
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอด
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานงานตรวจสอบ