audit officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานตรวจสอบภายใน
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี-การเงิน- เศรษฐศาสตร์
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพภายใน
  • ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
  • มีทักษะการประสานงานที่ดี