audit assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 143 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC 600 ขึ้น
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-10 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  Next