assurance manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Rai
  • ด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ประสบการณ์ด้านการผลิตยา, ด้านการควบคุมคุณภาพ
  Next