assistant teacher
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 52 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมจัดเตรียมเอกสาร
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ บางนากม.4

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Bangna
  • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการจราจร
  • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว
  Next