• ปสก บริหารจัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ปฎิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์นักขัตฤกษ์ได้
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารดีมาก

15-Aug-19

 

Applied
  • Thai nationals only
  • Based in Samui
  • Enforce hospitality at all times.

07-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?