assistant planning manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Assistant Manager : Strategic Planning (Merchant Acquiring)

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
  • ร่วมวางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
  • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์
  Osotspa Co., Ltd.'s banner
  Osotspa Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดกระบัง
  Next