• 3 years experience in deeply packaging purchasing
 • Source,compare,select and negotiate for packaging
 • SAP systems experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ ด้าน การเงิน บัญชี งานด้านสินเชื่อ 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน ได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Must have experience for office leasing.
 • Very good English communication.
 • Computer literate in MS Office, Word, Excel, PPT.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี-โท สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดงบได้

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-10 years experienced in accounting

21-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ทำงานออนไลน์ 2 ปี และเขียน Content ได้
 • มีความสามรถในการวิเคราห์ตลาด

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี การจัดการอุสาหกรรม , โลจิสติกส์
 • มีความรู้ในการจัดเก็บและขนส่ง

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย-หญิง อายุ35-40 ปี
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี Sap Business one / Word / Excel

21-Aug-17

 

Applied
 • กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field with Master Degree
 • at least 10 years in Business Administration
 • shall have the knowledge in general business admin

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 10.00-19.00
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ถึง 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายูไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี หรื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • 0-3 year experience
 • Bachelor degree OH&S
 • Welcome fresh graduated

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Architecture or related fields
 • Office Design, Branch Design
 • 5 years in Architecture, or related fields

17-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ช่วยดูแลบริหารงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience 4-5 years in financial consulting,
 • financial analyst, auditing, tax consulting or
 • busbusiness consulting.

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance / Accounting
 • Experience in DJSI >4 yrs.
 • Good command in English (TOEIC 700 up)

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์บริหารงาน HRM 10 ปีขึ้นไป
 • ชาย/ หญิง อายุ 35- ไม่เกิน 45 ปี

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.