assistant general manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 148 jobs
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์เคยทำงานระดับ Management
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Next