• วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

14 hours ago

 

Applied
 • Inventory Management
 • Review the Export & Import process
 • A big global company

03-Aug-20

THB70k - 90k /month

Applied
 • 2-3 years experience in Export sales
 • Good Command in English (with proven record)
 • preferably in frozen product

03-Aug-20

 

Applied
 • 12 years experience with export sales & BD
 • SEA market, house hold, home appliance equipment
 • Contact Neung/Consulting Manager 086 888 5047

01-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?