assistant company secretary
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 195 jobs
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานประจำปี 56-1,56-2
  • รู้กฎเกณฑ์ กฎหมาย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เลขานุการบริษัท,ประสานงานตลาดหลักทรัพย์,SET, กลต
  • ระเบียบตลาดหลักทรัพย์,One Report,นักลงทุนสัมพันธ์
  • Corporate File,ประสานงานผู้ถือหุ้น,เอกสารการประชุม
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป ,เลขา
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการประสานงาน
  Next