• กำกับดูแลและงานเลขานุการบริษัทกับบริษัทในประเทศ
 • กำกับดูแลหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน
 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่างๆ

16-Aug-19

 

Applied
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น,ตลท., ก.ล.ต
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
 • TOEIC 700 ขึ้นไป

15-Aug-19

 

Applied
 • 3 years of working experience in related fields.
 • Good at company secretary and compliance tasks.
 • Competitive Salary and Benefits

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in Company Secretary Function
 • Bachelor/Master Degree in Laws, Arts,Economics
 • good English reading, writing, speaking and listen

12-Aug-19

 

Applied