assistant business manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 623 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Next