assistant brand manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 183 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • Product Marketing บริหารผลิตภัณฑ์
  • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Next