asset world corp public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  Bangkor-laem
  • ประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • รักงานขายมีความกระตือรือร้น
  Asset World Corp Public Company Limited's logo

  FIT OUT - PROJECT COORDINATOR

  Asset World Corp Public Company Limited
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ ออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
  • ประสบการณ์ ด้านงานสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ ด้านการควบคุมงานระบบ
  Next