ap thailand public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo

  Facility and Maintenance Manager (For Residential)

  AP (Thailand) Public Company Limited
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง
  • ประสบการณ์รับมองส่งมอบโครงการ บำรุงรักษาระบบ
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพ
  Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 1 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  Next