aec securities public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  AEC Securities Public Company Limited's logo

  Internal Audit

  AEC Securities Public Company Limited
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบCIA, CPA , CPIA จะพิจารณาพิเศษ
  AEC Securities Public Company Limited's logo

  Business Development

  AEC Securities Public Company Limited
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านหลักทรัพย์
  • สามารถใช้ MS Office , Internet ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  AEC Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง