advanced info service public company limited ais
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • ดูแลควบคุม ดูแลงานด้านระบบ WIFI, CMX
  • ระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายส่วนกลาง
  • Work location at ICONSIAM
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Finance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Engineer position for fresh graduation
  • Working in telecom & programming together.
  • Have programming skill both of hard and soft code
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  Next