acquisition manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ศึกษาค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในการหาบุคลากรอยู่ตลอดเวลา