accounting supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 127 jobs
  Attention's logo
  TalingchanTHB 30K - 44,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน/การบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ถ้าจบระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาต IC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s banner
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • ตรวจสอบและจัดทำงบกระทบยอดบัญชีประจำเดือน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ
  • จัดทำงบกำไรขาดทุน
  Next