• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านบัญชีและภาษี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • บันทึกรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบรายงานเงินฝากลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ปวช.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ขับรถยนต์ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Sep-18

 

Applied
 • ช่วยจัดทำสรุปรายงานต่างๆ ณ สิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
 • จัดทำรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านบัญชีและภาษี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จัดการดูแลระบบบัญชีด้านรับ และ ด้านจ่าย
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้าง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีการเงิน 3 -5 ปี

14-Sep-18

 

Applied
 • การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

14-Sep-18

 

Applied
 • บันทึกรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบรายงานเงินฝากลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ปวช.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

13-Sep-18

 

Applied
 • ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินเข้าบัญชี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ขับรถยนต์ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Sep-18

 

Applied
 • บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล
 • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้ในการจัดทำเอกสารทางการเงินหรือบัญชี

13-Sep-18

 

Applied
 • บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล
 • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้ในการจัดทำเอกสารทางการเงินหรือบัญชี

13-Sep-18

 

Applied