• At least 3 year experience payment process
 • Knowledge in ERP system
 • Bachelor Degree in Accounting

23 mins ago

 

Applied
 • Stable Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Flexible Working Culture

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of experience in Chief.
 • experience in accounting function minimum 7 years.
 • Good written and verbal communication in English

16 hours ago

 

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 3 years of experience
 • Good English command

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบปวช - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรอบคอบในงานที่รับมอบห

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Minimum 7 years' experience in GL, Tax
 • Good command of English

16-Mar-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยัน มีความอดทน

15-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนระดับสูง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 - 5 ปี
 • ทำงานนิคมอมตะซิตี้ ระยอง

15-Mar-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

15-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

14-Mar-18

 

Applied
 • Diploma or Higher Degree in Accounting or Finance
 • Process all payment to vendors and related tax
 • Ability to use SAP accounting software

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Work at Map Ta Phut, Rayong
 • Bachelor degree or higher in Accounting or related
 • Driving your own car

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

14-Mar-18

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือปวช
 • ขยันทำงาน

13-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชี
 • คำนวณต้นทุนการผลิตประจำเดือน เพื่อจัดทำงบต้นทุนการ

13-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Responsibility about Fix Asset.
 • Make and check about weekly and cash flow.

12-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.