หัวหน้าแผนกการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  HuaykwangTHB 55K - 70K /month
  • Internal และ External Communication
  • กลยทุธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
  • สื่อสารทางการตลาดธุรกิจ FMCG