ผู้สอบบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 121 jobs
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 35K - 44,999 /month
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการงานบัญชีของกลุ่มมิตรผล
  • Accounting Shared Service
  • บริหารงาน Conso, Report, Acc System, Tax, Asset
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  Pathumwan
  • ดูแล ตรวจสอบบัญชีด้านจ่ายอย่างชำนาญ
  • มีความรู้ เข้าในงานภาษี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  Next