ประสานงานขายและการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 170 jobs
  Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • ภาษาอังกฤษ ดี ทั้งพูด อ่านและเขียน
  • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์
  • ทำงานเป็นทีม ต่อรองกับผู้ขายมีไอเดียในการทำการตลาด
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • นำเสนอกองทุนส่วนบุคคล, บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
  JSW Asset Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุปโภคบริโภค
  • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ละเอียดรอบคอบ
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิ ตรี/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด
  • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • Marketing Team
  • สถานที่ทำงานติดสถานี BTS/MRT
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  SaraburiTHB 35K - 69,999 /month
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  FPT Food Process Technology Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
  • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานในเรื่องการจัดทำเอกสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน
  INTEQC GROUP's banner
  INTEQC GROUP's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์กร
  • วิเคราะห์สถานการณ์ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
  • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
  ARINCARE COMPANY LIMITED's logo
  Prakanong
  • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • ทักษะทางด้าน Data analysis
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  • นำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับคู่ค้า
  • จัดทํารายงานสรุปข้อมูล
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • สนับสนุนตัวแทนขายผ่านช่องทางของธนาคาร
  • อบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสุขภาพ / โบนัส
  Next