บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์และวางแผน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
  • นำเสนอการออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ให้บริการลูกค้าในศูนย์ หรือที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์
  • สนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / โรงแรมและการท่องเที่ยว
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • วางแผนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ อาหารพืช อาหารสัตว์
  • การบริหารช่องทางการขาย ทั้ง online /offline
  • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ โปรดักชั่น
  • ถ่ายภาพวีดีโอทั้งในสตูดิโอ
  • ควบคุมระบบภาพและเสียงในห้องประชุมหรืองานอีเวนท์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง HORECA , Food Chain
  • Sales การกระจายสินค้า
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  Huaykwang
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  Bangkok Area - Pathumthani
  • เงินปรับประจำปี โบันสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออททรัพย์
  Next