ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนให้กับ RM Wealth
  • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับ RM
  • สรุปข่าวสารและประเด็นการลงทุนจาก KKP Securities
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Saleforce Database Management : Consumer Finance

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • ออกแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของผู้แทนการตลาด
  • ออกแบบ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ
  • กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล ความปลอดภัยของการใช้งาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย
  • ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอืน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเน้นผลิตภัณฑ์ Credit Life
  • พัฒนากระบวนการขายและทำรายการขาย
  • กำหนด Campaign และดำเนินการกิจกรรมการตลาด