• ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในสายงานการระกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
  • กำกับ ดูแลและอนุมัติแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให

21-Aug-17

 

Applied
  • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
  • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
  • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
  • Review scientific papers, surveys

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.