Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 79 jobs
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • การจัดการอาคารและพลังงาน การซ้อมอพยพหนีไฟ
  • วิทยาศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ดูแลบริษัท Outsource
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ควบคุมคุณภาพอาหารที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร และการผลิตอาหาร
  R & V Intertrade Co., Ltd.'s banner
  R & V Intertrade Co., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo

  Product Development Coordinator

  Talaypu Natural Products Co., Ltd.
  Wattana
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางค์ บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในการจัดทำเอกสาร QA QC ในโรงงาน
  • มีทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Product Trainer

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  Thonburi
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ
  • เรียนรู้ได้เร็วและชอบศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs (RA)

  Legacy Corp Co., Ltd.
  YannawaTHB 20K - 35K /month
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีในสายงาน RAสินค้าอาหารเสริม
  • วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียน
  • ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดอย.ก่อนสั่งโรงงานผลิต
  Next