• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการตลาด และการเงิ
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดตาม ประเมินโครงกา

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Nutrition Scientist/Dietetics_FMCG
  • Nutrition Science lead on the Innovation Pipeline
  • Review scientific papers, surveys

18-Aug-17

 

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๔ ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.