Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  Bangplee
  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับประเภทเครื่องสำอาง
  • ทดสอบและประเมินความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ใหม่
  • มีประสบการณ์งานพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 3-5 ปี
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  Bangplee
  • กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ออกแบบวิธีการทดสอบ
  • วางแผนและควบคุมแผนงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่
  • มีประสบการณ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 5 ปีขึ้นไป
  21sunpassion Co., Ltd.'s banner
  21sunpassion Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดหา Supplier เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบ
  • ตรวจสอบ และวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์