• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

7 hours ago

 

Applied
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อแนะนำและเสนอขายสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.