Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-2 of 2 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Rajchaburi
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
  • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว