Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 615 jobs
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการตลาดและการขายสื่อโฆษณา
  • เงินโบนัสตามผลงาน,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน,ประกันชีวิต
  • ค่าทันตกรรม, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Sales Manager (แนวราบ)

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Phayathai
  • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  • กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย
  • รวบรวมวิเคราะห์ควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขาย
  Next