Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 33 jobs
  ChonburiTHB 30K - 70K /month
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
  ChonburiTHB 30K - 55K /month
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
  The Empire Dynasty Co., Ltd.'s banner
  The Empire Dynasty Co., Ltd.'s logo

  Online & Social Media Sales

  The Empire Dynasty Co., Ltd.
  ChonburiTHB 45K - 55K /month
  • ขายสินค้าทางโทรศัพท์ และสื่อออนไลน์
  • มีความรู้เรื่องสื่อโซเชียล เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม
  • มีแรงผลักดันที่จะประสบความสำเร็จในการขาย
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ChonburiTHB 25K - 35K /month
  • บริหารงานขาย
  • ผู้จัดการพื้นที่การขายและบริการ
  • มีทักษะและประสบการณ์งานขายและบริการ
  Next