Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 357 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระโขนง
  Prakanong
  • ปริญญาโท : การเงิน /การบัญชี /เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังปิโตรเลียมบางจาก
  Next