• Degree in Electrical, Mechanical
 • 7 years working experience
 • Good command of spoken and written English.

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานภายในองค์กรอย่างน้อย5ปี

23-May-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารทีมขาย และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 • หัวหน้างานฝ่ายขายมีทักษะการวางแผนโปรแกรมการส่งเสริ
 • รับสมัครด่วนเงินเดือนดี งานดีมั่นคง

22-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารจัดการลูกค้าฟรีท และต้นทุนยางรถ
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ประเมินผลและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพของตลาด

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนในการทำกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
 • ออกพบปะลูกค้า และทำการวางแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า
 • ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต

22-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Strong knowledge of canning business.
 • Good English communication skill.
 • Chinese communication is advantage

22-May-20

 

Applied
 • Good Command of English (Spoken & Written)
 • Experienced in Opening New Market Overseas
 • Experienced in Canned Food

18-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง
 • บริหารจัดการ
 • บริหารงานขายและการตลาด

18-May-20

Salary negotiable

Applied