Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,273 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  HOUSE OF SOAP(THAILAND) CO., LTD.'s banner
  HOUSE OF SOAP(THAILAND) CO., LTD.'s logo
  BangkaeTHB 35K - 70K /month
  • รักงานขาย ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง เป็นผู้นำ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, HACCP
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  International Business Development Officer (Export) / AEC

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  Dusit
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้าน FMCG
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบบริหารธุรกิจ การตลาด
  • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น
  Next