Job title, keyword or company
Loading
Loading
We have 11 jobs for you
We have 11 jobs for you
Select a job to view details
1-11 of 11 jobs
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์บริหารทีมตัวแทนจัดจำหน่ายภาคใต้ 5 ปี
  • มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถทำงานต่างจังหวัด
True Corporation Public Company Limited's banner
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์